De Melaan in foto's

Fotos: Roger Kokken, Peter Meuris, en Beeldbank Mechelen, met dank aan Rudi De Mets en Stefan den Hartog

Meer vlietjes (bron Beeldbank SME001002152)

De naam melaan

Excerpt uit Namen der staten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige of nog bestaande oude gebouwen. Auteur: Kanunnik W.van Caster, Voorzitter der Koninklijke Akademie van Oudheidkunde van België en van het Oudheidskundig genootschap Cercle Archeologique van Mechelen. Uitgegeven in Mechelen door drukkerij Steurs-Bussers Befferstraat, 27. (1901)

Met dank aan Jan Torfs.

Het is eigenlijk de kaai der Melane, en dewijl zij maar eene rij huizen heeft is de fransche overzetting : Rue de la Melane niet juist, want door straat verstaat men een weg tusschen huizen of tusschen muren. Daarom kreeg de A-B straat eenen afzonderlijke naam, terwijl zij vroeger met de aanpalende kaai onder eene benaming begrepen was. Melaan schijnt ons ook misgeschreven.

In de XIII-de eeuw vindt men Meilana, in de XIV-de Mylana, en toen men, na 1465, in de openbare akten Nederduitsch (of Dutsch zooals men dat zegde) in plaats van Latijn begon te gebruiken, werd er gewoonlijk Mylane geschreven. Ziehier de verschillende schrijfwijzen, die in de IMPOSTENBOEKEN voorkomen: (1554 en 1559) Balane oft Melane, (1578 en 1599) Melaene, (1643) Melaen en Melaene, (1648) Melaene, (1651) Melaen, (1711) Melane). In de WIJKBOEKEN is Milaene geschreven. Daar de laatste e van het woord stom is en weinig of niet gehoord wordt in ’t uitspreken, is het niet te verwonderen, dat ze soms in ’t schrijven ook weggelaten werd. Voor wat de eerste lettergreep aangaat, de oudste vorm is Mei. In dezen tweeklank is nu eens de e, dan1578 de i achtergebleven, en zoo schreef men Milane, Mylane of Melane. Aan dezen laatsten vorm is, denken wij, de voorkeur te geven als meest gelijkend aan den oorspronkelijken.

Veel gestelde vragen in verband met de Melaan

Wordt er regenwater gebruikt om de Melaan aan te vullen ?

Er ligt in de straat een regenwaterriool waar alleen de dakgoten op aangesloten zijn. Dat water loopt rechtstreeks in de vliet. De buizen zijn te zien net boven het water; ze zijn in zwart plastiek van 30 cm diameter. Men heeft gekozen om alleen het dakwater te verzamelen, en niet het regenwater van de straat. Als er een auto of de stoep of ruiten worden gewassen kan dit water niet naar de vliet maar wel naar de gewone riool.

De oude spoelriool van 1.80 m tussen de Drabstraat en Binnen-dijle is gereinigd en terug open gemaakt in de Dijlemuur; te zien onder het open deel van rusthuis Hof van Villers. Hierin ligt een pvc buis 500 mm als aanzuigleiding van de pomp thv Drabstraat. Deze pomp zuigt Dijlewater aan en pompt het tot aan TSM in de vliet. Het overtollig water in de vliet loopt over in een ondergrondse put en zo terug naar Binnen-dijle via de grote spoelriool.

(bron Ir. Paul Temmerman op Mechelen Blogt)